ทำเลที่ตั้ง
ในท้องที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 ก.ม. มีภูไทอยู่กลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยที่อาศัยอยู่บนในตำบลนายูง ตำบลนี้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านด้วยกัน แต่ก่อนพื้นที่กว้างขวางมากมีถึง 23 หมู่บ้านด้วยกัน อยู่มาจึงแยกออกเป็นตำบลหนองนกเขียน ตำบลหัวนาคำ และตำบลหนองกุงทับม้าซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอสามหมอ
สำหรับ อาณาเขต ของตำบลนายูงปัจจุบันนี้ ทิศเหนือติดกับตำบลหัวนาคำ ทิศใต้ติดกับลำน้ำปาว ทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองนกเขียนและตำบลหนองหญ้าไซ ทิศตะวันตกติดกับตำบลจำปี

แผนที่ตำบลนายูง
 
Make your own free website on Tripod.com