Make your own free website on Tripod.com
เครื่องดนตรี
แคน
ต้ง (พิณ)
มะกลิ้งกล่อม (โปงลาง)
การละเล่น
มะข่าง
มะหว้า
มะเตย
ไม้กิ้งก๊อง
ไม้หย้องแหย่ง
มะล้อ
ม้าก้านกล้วย
ปืนก้านกล้วย
เกือบกะโปะ
(รองเท้ากะลา )
การสับข่าง
ลูกข่างก็จะมีรูปร่างเล็กใหญ่ ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะชอบขนาดไหน
การเล่นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ
1. ฝ่ายหมุนหรือฝ่ายหมุนข่าง คือฝ่ายที่ทำการหมุนข่างให้อีกฝ่ายสับ
2. ฝ่ายสับหรือฝ่ายสับข่าง คือ ฝ่ายที่ปาข่างของตนให้โดนข่างฝ่ายตรงข้าม
ก่อนเล่นจะมีการดูก่อนว่าขนาดข่างเท่ากันไหม ถ้าไม่เท่าหรือใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย ข่างที่ใหญ่กว่าจะต้องเป็นฝ่ายหมุนให้อีกฝ่ายเป็นคนสับ ถ้ามีขนาดเท่ากันให้ทำการหมุนข่างพร้อมกันใครที่ข่างหยุดหมุนก่อนฝ่ายนั้นจะต้องเป็นคนหมุน ให้อีกคนที่ข่างหยุดหมุนที่หลังเป็นคนสับ

กติการการเล่น
ฝ่ายหมุน จะเริ่มหมุนข่างให้ฝ่ายสับเป็นคนสับข่าง
ฝ่ายสับจะต้องปาข่างของตนให้โดนข่างฝ่ายหมุนเมื่อโดนข่างอีฝ่ายแล้วก็ดูว่าข่างใครหยุดหมุนก่อนข่างใครหยุดหมุนก่อนคนนั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายหมุนต่อไปเรื่อยๆ แต่หากว่าข่างหยุดหมุนพร้อมกันก็จะทำการฆ่าแม่แบด คือ ฝ่ายหมุนจะทำการหมุนข่างอีกฝ่ายสับจะต้องสับให้ข่างฝ่ายหมุนหยุดทันทีโดยไม่มีการหมุน หากสับแล้วข่างของฝ่ายหมุนหมุนแล้วหยุดพร้อมกันอีกก็จะทำการฆ่าแม่แบดอีกคครั้ง แต่ครั้งนี้หากว่าฝ่ายสับ สับไม่ตายทันทีคือสับแล้วข่างของฝ่ายหมุนไม่หยุดทันที ฝ่ายสับก็จะต้องมาเป็นฝ่ายหมุนข่าง และฝ่ายหมุนก็จะได้มาเป็นฝ่ายสับข่างสลับกัน


มะเตย

กติกาการเล่น
1. จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆ กัน คือทีมรับกับทีมวิ่ง แล้วก็ทำการขีดเส้นโดยเส้นลายนอนจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนคนเล่นของทีม
2. ทีมรับมีหน้าที่ป้องกันทีมวิ่งไม่ให้วิ่งผ่านไปได้ โดยทีมรับจะวิ่งไปมาตามเส้นของใครของมัน แต่ใครที่รักษาเส้น 1 จะมีสิทธิ์พิเศษคือนอกจากจะสามารถวิ่งไปตามเส้นลายนอนเส้นแรกได้แล้วยังวิ่งตามเส้นแบ่งครึ่งได้อีกด้วย
3. ทีมวิ่ง จะวิ่งจากหัวไปท้ายแล้ววิ่งย้อนกลับมาหัว โดยพยายามอย่าให้ทีมรับแตะตัวเราได้
4. ทีมรับจะประจำตำแหน่งยืน โดยประจำเส้นลายนอน 1,2,..จนครบ
5. ตาย คือ การที่ทีมวิ่ง โดนแตะตัว ทีมวิ่งก็ต้องมีเป็นฝ่ายรับ
6. เตย คือ การที่ทีมวิ่งจากหัวไปท้ายแล้ววิ่งย้อนกลับมาหัว โดยพยายามอย่าให้ทีมรับแตะตัวเราได้ แล้วพูดคำว่าเตย ก็จะมีสิทธิ์เป็นฝ่ายวิ่งต่อ